Κάθε παραγωγική δραστηριότητα, ατομική δράση ή ακόμα και η λήψη μιας απόφασης, μπορεί να αποβεί ζημιογόνα σε άλλα άτομα, επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

Η κάλυψη της οικονομικής ζημιάς μιας λανθασμένης απόφασης, δράσης, προϊόντος και υπηρεσίας συχνά δημιουργεί εμπόδια τόσο με την οικονομική αιμορραγία όσο και με την απώλεια εμπιστοσύνης μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή και ατόμων μεμονωμένα. Η ασφάλιση επιτυγχάνει τη γρήγορη καταβολή της ζημιάς στους ζημιωθέντες  αλλά και την αποκατάσταση της κανονικότητας  των φορέων που την προκάλεσαν.